Byggelånsoppfølging og byggesak

Byggelånsoppfølging

Takstsentralen utfører byggelånskontroll/oppfølging av små og store byggeprosjekter. Norges eiendomsakademi (NEAK) holder kurs i faget. I løpet av kort tid, vil Norges takseringsforbund, gi sertifikat til de som består eksamen i faget.

Byggelånskontrolløren fortar en forsvarling besiktigelse og oppfølging av prosjektets tekniske og økonomiske fremdrift , samt påse at tidsrammer overholdes. Byggelånskontrolløren er oppdragstaker og uavhengig av kunde og entreprenør, med mindre annet er særskildt avtalt. Videre er byggelånskontrolløren underlagt den samme taushetsplikt som banken for de opplysninger som blir kjent i forbindelse med oppdragene. En byggelånskontrollør har ikke adgang til å representere banken i forhold til låntaker. Byggelånskontrolløren må signere taushetserklæring etter bankens standard.

Taksthusets rapporter vil beskrive/vurdere følgende punkter: 

 • Oppdrag – definerer hva som skal vurderes
 • Befaring – hvem var tilstede?
 • Dokumenter – hvilke dokumenter som benyttes ved vurderingen
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Prosjektgjennomgang – vurdering av prosjektet – herunder budsjett
 • Byggetid – kommenter om realistisk
 • Betaling – betalingsplan eller hvordan det skal skje
 • Rammetillatelse/IG – kommenter hva som foreligger
 • Forsikringer og garantier- kommentere om foreligger/behov
 • Solgte enheter – hvor mange enheter er solgt med priser – evt. forhåndsutleie ved næringsbygg
 • Fremdrift – beskriv fremdriften
 • Produksjonsverdi – hvor mye er nedlagte verdier i kroner
 • Verdi av gjenstående arbeider – er det tilstrekkelig til å fullføre arbeidene?
 • Teknisk utførelse
 • Forsinkelser/forandringer
 • HMS – her kommenteres sikkerhet på byggeplassen og om håndverkerne brukte verneutstyr
 • Når er neste befaring

 

Byggesak

Takstsentralen AS har en egen avdeling for byggesak. Her bistår vi med byggemelding av bygninger som ikke er godkjent, f.eks. terrasser, uthus og garasjer. Vi søker også om godkjenning for endret bruk av kjeller, underetasjer, loft og andre bygningsdeler.

 • Eiendommen får lovlig bruk og du slipper problemer etter salget.
 • Kjøper får det som er markedsført uten negative overraskelser og rettssaker.
 • Verdien på eiendommen stiger, ofte mye.
 • Man unngår problemer med myndigheter og andre i ettertid.

Byggesak kan deles inn i følgende fagområder:

Endringsmeldinger: Eksempel her er en leilighet for utleie innredet i en underetasje. Underetasjen er i dag kun godkjent som boder og garasje. Hvis grunnflate er 100 kvm. og den omdisponerte delen er like stor som i 1 etasje vil godkjenning før til dobling av boligens areal som P-ROM.

Ettermelding: Eksempel her er en garasje, uthus eller terrasse som er bygget uten at dette er byggemeldt. Det er en allmenn oppfatning av at ting som ikke er søknadspliktige heller ikke skal byggemeldes. Dette er imidlertid feil. De langt fleste tiltak på eiendommen skal enten meldes eller søkes.

Uavhengig kontroll: Er det bygget nye våtrom i huset uten søknad/ melding må det i mange tilfeller utføres uavhengig kontroll for å lovliggjøre våtrommet. Kontrollen skal avklare om våtrommet er bygget i henhold til Plan og bygningsloven samt tekniske forskrifter.

Unngå reklamasjon: Ulovligheter ved bygg som selges kan i mange tilfeller medføre erstatningsansvar overfor kjøper. Det er idømt millionerstatninger i en del tilfeller.

Nabovarsler: I mange tilfeller må naboer varsles om tiltak på eiendom. Takstmann kan påse at alle naboer varsles i henhold til gjeldende regelverk slik at eventuelle konsekvenser ved feil varsling unngås.

Teknisk tegning. I de fleste tilfeller ved melding eller søknad vil det være behov for å legge ved tekniske tegninger av bygg, endringer og tilbygg. Takstmann kan bistå med dette.

Rådgivning
Vi tilbyr rådgivning innen byggesak og prosjektering.

Ansvarlig søker
Rollen som søker er vårt største satsningsområde. Gjennom lengre erfaring fra kommunal saksbehandling kjenner vi kommune-norge godt. Vi har sentral godkjenning for denne funksjonen, og vi kan være ansvarlig søker for byggeprosjekter over hele landet.

Ansvarlig prosjekterende
Takstsentralen er sentralt godkjent for de fleste prosjekteringsområder. Slik prosjektering og dokumentasjon må foreligge for å få innvilget byggetillatelse fra kommunen. Vi innehar sentral godkjenning for alle fagområder vi prosjekterer.