Energimerking

Energimerkeforskriften

Energimerking

Innføring av energimerking er en del av myndighetenes strategi i forbindelse med visjonen om lavutslippssamfunnet.

Ved salg eller utleie av boliger og næringseiendommer er det derfor krav til energimerking. Takstsentralen AS har en en rekke takstmenn sertifisert for energimerking av bygg.

Private og offentlige yrkesbygg

 • Bygningen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av bygningen må fremvise en energiattest til kjøper eller utleier. Bygninger under 50 m2 er unntatt ordningen.

Yrkesbygninger over 1000 m²

 • Bygningen skal alltid ha energiattest. Energiattesten skal plasseres synlig for brukerne av bygningen, typisk i resepsjon eller hovedinngang.

Nyoppført yrkesbygning

 • Bygningen må energimerkes før den blir ferdigstilt og tatt i bruk.

ENKEL ENERGIATTEST:

 • Energimerket angir boligens energistandard.
 • Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.
 • Energimerket symboliseres i attesten med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter og bokstaven viser energikarakter.
 • Energikarakteren viseer hvor energieffektiv boligen og oppvarmingsanlegget er.
 • Oppvarmingskarakteren viser hvor stor andel av oppvarmingen som dekkes av strøm, olje og gass. Karakteren er ment å skulle stimulere til øket bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

TILTAKSTLISTE:

 • Takstmann kan utarbeide en tiltaksliste. Denne skal inneholde anbefalte energieffektivisernede tiltak som kan gi boligen bedre energikarakter. Dette kan for eksempel være montering av tetningslister, etterisolering,temperatur og tidsstyring av ovner, vindusutskiftinger og nyinstallasjoner av varmekilder.

SØKNAD OM ENOVA TILSKUDD:

 • Myndighetene ønsker reduksjon i bygningers energibruk, spesielt av ikke fornybare energikilder. Det offentliges verktøy er her ENOVA som kan gi tilskudd til energieffektiviserende tiltak.
 • Tilskuddene kan være betydelige.
 • Takstmann kan bistå med utarbeidelse av søknad.

Ytterligere informasjon om energimerking kan sees på www.energimerking.no

Ytterligere informasjon om energitiltak i bolig og næring kan sees på www.enova.no