Vi tilbyr, via samarbeidspartnere ekspertise på de politiske,
juridiske og skattemessige aspektene ved salg/ eierskifte.
Å selge et livsverk kan være følelsesladet. Med vår lange erfaring
i dette markedet bidrar vi til at du finner den rette kjøperen.
Du eier sannsynligvis større verdier enn du tror!

I forbindelse med taksering av landbrukseiendommer tilbyr vi følgende:

  • Takster for belåning. Herunder byggelånsoppfølging.
  • Takster for salg.
  • Separate vurderinger av deler av eiendommen.
  • Tilstandsrapporter for bygg og elektriske anlegg.
  • Leievurderinger og rådgivning for fornuftig bruk av eldre bygg.
  • Bistand med mulighetsstudier for utvikling av landeiendommer.
  • Vurdering av festeforhold og tomtefelt.
  • Sakkyndig rettshjelp.

 

Forenklede konsesjonsregler:

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger. På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale.

13.06.2017 vedtok Stortinget at bebygde eiendommer med mindre enn 35 daa full- og overflatedyrket jord blir konsesjonsfrie hvis de samlet er under 100 daa.

Samme regler for odel, men ikke krav til bebyggelse.

Er de større enn 100 daa, men mindre enn 35 daa full- og overflatedyrket jord er de konsesjonspliktige, men uten priskontroll og lovpålagt boplikt.

Skogeiendommer – uansett størrelse – med mindre enn 35 daa full- og overflatedyrka er uten priskontroll, men konsesjonspliktige.

16.02.2016 behandlet Stortinget regjeringens forslag om endring av gjeldende konsesjonslovgivning. Stortinget ba regjeringen heve beløpsgrensen for priskontroll ved overtakelse av eiendom med brukbar bolig med vei, vann og avløp fra kr 2,5 millioner til kr 3,5 millioner. Beløpsgrensen ble følgelig hevet med kr 1 million med virkning fra 23.02.2016. Oppjusteringen gjelder i alle saker hvor det ikke per 23.02.2016 er truffet vedtak i første instans, se rundskriv M-2/2016 («Endring i Rundskriv M-2/2012»)