Taksering/verdivurdering av næringseiendommer

Mange av Takstsentralens medlemmer har spesialkompetanse innen næringseiendom og kan taksere alle typer næringseiendommer og næringstomter. Taksering av næringseiendom baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, tekniske verdier, leiekontrakter, markedsleie, kapasitet i markedet, alternativ bruk m.m.

Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge og noen er medlem i Takstsentralen.

Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Vi takserer også større portefølje jobber og næringseiendommer som going consern.

 

Tilstandsrapporter

Våre tilstandsrapporter blir utarbeidet med grundig beskrivelse av næringseiendommens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Byggetekniske forskrifter blir lagt til grunn som referansenivå. Vi utfører også tverrfaglige tilstandsrapporter med tekniske vurderinger av bygg, elektro og VVS.

 

Overtakelsesforretning

Takstsentralen har mange takstmenn som bistår både utbygger/entreprenør og kjøper i overtakelseforretning på nye boliger.

Det vi har fokus på er:

  • Om det er klart for befaring
  • Protokoll
  • Om gjeldende normer og standarder er fulgt
  • Effektiv befaring
  • Bruk av riktig verktøy/utstyr
  • FDV dokumentasjon
  • Om det er grunnlag for overtakelse  – kan man nekte?
  • Tid til utbedring av punktene i protokollen
  • Hvilke summer kan holdes tilbake