Skade, reklamasjon og naturskade

Skade

Takstsentralen AS har spesialkompetansen innenfor skadetaksering, skjønn, naturskade og reklamasjon. I forbindelse med taksering av skader, feil og mangler tilbyr vi følgende:

· Avdekke kurant utbedring, med beskrivelser og kostnadsberegninger.

· Samarbeid med juridisk ekspertise på eiendomsrett.

· Tilstandsrapporter for bygg og elektriske anlegg.

· Sakkyndig rettshjelp.

Skadetaksering kan deles inn i følgende fagområder:

Ordinære skadetakster: Når det oppstår en plutselig skade på en bygning/ bygningsdel eller et uteområde kan dette være en forsikringsskade. Dekningen av skaden følger forsikringsselskapets vilkår som kommer frem av forsikringsdokumentet ditt. Vi kalkulerer skadene og beskriver kurant utbedringsmetode.

 

Reklamasjon

Reklamasjon ved boligkjøp: Har du kjøpt katta i sekken eller føler du har fått en annen bolig enn det du ble forespeilet ved kjøpet kan dette være en reklamasjonssak etter avhendingsloven. I en del tilfeller er kjøper og, eller selger forsikret. Vi kan kalkulere og beskrive feil og eventuelle mangler. Sammen med Juridisk ekspertise kan vi vurdere om saken din står svakt eller sterkt.

Reklamasjon på håndverk og byggetjenester: Har du kjøpt en ny bolig, bygget om eller på den du har og du føler at noe ikke er som det skal, så kan vi hjelpe til. Vi vurderer arbeidet opp mot kontrakten du har skrevet og mot relevant regelverk i hver enkelt sak. Vi kan kalkulere og beskrive feil og mangler.

 

Naturskade

Naturskadetakster etter reglene for Norsk Naturskade Pool. Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og rasskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Erstatningen beregnes etter samme oppgjørsregler som gjelder for brann på det skadde objektet. Disse reglene kan variere noe fra forsikringstype til forsikringstype og fra selskap til selskap. Derfor kan det i gitte tilfelle forekomme at to naboer med tilsynelatende like naturskader på bygning kan få ulik erstatning fordi de har forsikringen i forskjellige selskaper.

Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom skaden for eksempel på en bygning skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller når skadelidte kan lastes for at han ikke forebygde skaden eller hindret omfanget ved den.

Egenandelen ved naturskade er fastsatt ved offentlig forskrift og er derfor lik i alle selskaper: 8000 kroner (med virkning fra 1.april 2005).

Naturskadetakster etter reglene fra Landbruksdirektoratet. I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres kan søkes dekket gjennom Statens naturskadeordning. Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader kan f.eks. være skade på dyrka mark og bruer.